Activitate misionară
Iosif Trifa

Părintele Iosif Trifa a dezvoltat o bogată activitate misionară pe o identitate ortodoxă.

Peste ani, el rămâne un model autentic, demn de urmat, atât pentru clerici cât şi pentru credincioşii care vor să poarte zi de zi, cu cinste numele de creştin.

El a demonstrat că prin multă muncă, sacrificiu şi credinţă în Dumnezeu se pot muta şi munţii din loc; munţi de păcate, indiferenţă, tradiţii, forme şi necredinţă. Implicaţiile muncii lui pline de iubire şi dăruire au atins numeroase domenii social-cultural-educaţional-religioase din proaspăt creata Românie Mare.

Astfel, din bogata şi complexa sa activitate misionară din poporul nostru, putem aminti pe scurt următoarele aspecte.

1. Activitatea de dezvoltare a culturii religioase

În contextul unei ţări cu o situaţie grea după primul război mondial, cu grad mare de analfabetizare, cu resurse şi tehnică limitată, Părintele Iosif Trifa a contribuit astfel: În perioada 1922-1938 a editat sau întocmit 7 publicaţii după cum urmează:

(sursa: Viaţa şi activitatea predicatorială a preotului Iosif Trifa,
lucrare de disertaţie, pr. Gheorghe Gogan)

Tot legat de mass-media, prin cooptarea marelui grafician Gilly, părintele Trifa va ridica grafica religioasă pe o culme pe care aceasta nu fusese aşezată niciodată în publicaţiile vremii. Părintele înţelege că imaginea poate vorbi cât mii de cuvinte şi, astfel, publicaţiile şi cărţile sale încep să predice oamenilor şi prin elemente de grafică ce ilustrează cu măiestrie cuvântul scris.

2. Activitatea de descoperire și stimulare a talentelor

A ştiut să caute şi să motiveze oameni talentaţi de Dumnezeu, care să compună poezii şi cântări creştine. Părintele a ştiut să inspire oameni, să încurajeze, să motiveze, să promoveze, să dea un bun exemplu personal. A umplut astfel un gol existent în viaţa creştinilor. A ştiut să caute talente în toată ţara. Iată câteva dintre acestea. Poeţi: Ioan Marini, Ioan Tudusciuc, Traian Dorz. Compozitori: Iulius Igna, Cornel Rusu, Nicolae Cioran, etc. Astfel apar primele ediţii din volumele de pricesne „Să cântăm Domnului”. Astăzi în toate bisericile din România şi diaspora se aud la slujbe cântări bisericeşti care înfrumuseţează şi înnobilează sufletele creştinilor. Este încă unul din tezaurele lăsate nouă de Dumnezeu, prin părintele Iosif Trifa.

3. Activitatea de transformare a vieţii morale

A avut curajul şi puterea să facă o analiză a stării de degradare a poporului. A adus şi soluţia pentru vindecarea bolilor sufleteşti – Iisus Hristos cel Răstignit şi Înviat.

„Preocupat şi îngrijorat de dimensiunile degradării vieţii morale, părintele Trifa trage un semnal de alarmă asupra unor patimi ce tind să ameninţe însăşi fiinţa neamului. (…) Pornit de la începutul activităţii sale pastoral-misionare în direcţia combaterii a trei patimi foarte răspândite în epocă: alcoolul, sudalma şi tutunul, tematica predicilor pr. Trifa se va dezvolta pe această dimensiune, desigur, nelimitându-se la acestea, ci urmărind un deziderat deosebit de curajos: „lupta cea sfântă a curăţirii vieţii noastre de păcatele cele multe şi grele.” Trebuie remarcat însă că predicile pr. Trifa nu se limitează la o combatere a păcatelor şi a viciilor prin expunerea unor principii morale, ci vizează înnoirea vieţii credinciosului și apoi părăsirea tuturor patimilor. El îşi dă seama că acest demers va fi foarte dificil de finalizat deoarece „Celor mai mulţi oameni le place Cuvântul lui Dumnezeu, dar cu o condiţie: să nu le tulburi viaţa şi purtările lor. Le place o evanghelie care îi lasă să trăiască mai departe în toate desfătările şi modele lumii. Îi lasă să trăiască şi cu lumea şi cu Dumnezeu, şi cu lumina şi cu întunericul, şi cu Hristos şi cu Veliar”.

Prin predicile sale morale urmăreşte, ca prin dobândirea virtuţilor, cititorii săi să-şi redobândească demnitatea primită la botez: „E adevărat că toţi creştinii au primit prin botez numele de ostaşi ai lui Hristos şi au primit şi armătura Duhului Sfânt (Efeseni 6:11- 18). Întrebarea este: rămân ei în tabăra lui Hristos? Păstrează toţi şi se luptă cu armele ce li s-au dat de la botez? S-ar putea spune despre cei ce se înjunghie şi se omoară pe la cârciume că sunt bravi ostaşi ai Domnului şi au murit în frontul Lui? (…) Matricola botezaţilor este plină de ostaşi ai Domnului, dar viaţa şi lumea e plină de dezertorii acestei oştiri”.

(sursa: Viaţa şi activitatea predicatorială a preotului Iosif Trifa, lucrare de disertaţie, pr. Gheorghe Gogan)

4. Un model de trăire

„Tot ceea ce a scris a şi trăit. Încă din primii ani de preoţie, avea să se implice activ şi în viaţa comunităţii parohiei pe care o păstorea.

Receptiv la greutăţile şi suferinţele coregionalilor săi din Apuseni, nu numai că le va susţine în scris cauza, ci va milita cu toate posibilităţile sale să le uşureze traiul şi să le însenineze sufletul.

Era conştient că predicile sale nu vor avea efectul dorit asupra sătenilor săi dacă aceştia nu aveau sa afle acoperire prin fapte pentru frumoasele cuvinte ce le ascultau. (…)

Ceea ce îl framânta însă cel mai mult era faptul de a putea să împlinească cu fapta ceea ce în fiecare duminica predica cu vorba: iubirea de aproapele şi mila.”

(sursa: Viaţa şi activitatea predicatorială a preotului Iosif Trifa, lucrare de disertaţie, pr. Gheorghe Gogan)

Rămâne fără echivoc un model de mare iubire de ţară şi neam, de oameni, mici şi mari, săraci şi bogaţi, analfabeţi şi educaţi… Un om, un preot care şi-a iubit Biserica şi credincioşii cu o iubire ca iubirea lui Dumnezeu.

5. Misiunea de slujire a Bisericii

„Sintetizând cele prezentate mai sus putem afirma, cu responsabilitate, că activitatea propovăduitoare a preotului Iosif Trifa se constituie a fi, de departe, cea mai rodnică lucrare de misiune a ortodoxiei româneşti din veacul XX.

La vremea respectivă, la o populaţie de aproximativ 15 milioane de locuitori (din teritoriile româneşti cuprinse între graniţele României actuale) revenea pentru fiecare locuitor o foaie sau o carte religioasă scoasă de acest preot. Dar nu numai tirajele tipăriturilor sunt importante şi impresionante, ci şi uriaşa emulaţie duhovnicească provocată de acestea. El vorbea „ca unul care avea putere” (Mt. 7:29) este o constatare care, desigur păstrând proporţiile, i se poate aplica şi înzestratului şi harnicului propovăduitor de la Sibiu. Iar acest lucru este confirmat de anvergura şi perenitatea mişcării „Oastea Domnului” căreia, datorită consecvenţei şi statorniciei în faţa prigoanei ateiste, i se potrivesc cuvintele lui Gamaliel „iar dacă este de la Dumnezeu nu veţi putea să-I nimiciţi”. (F. Ap. 5:39).

Viaţa şi activitatea predicatorială a preotului Iosif Trifa, ca şi mişcarea spirituală a Oastei Domnului – întemeiată de el – sunt concretizarea cea mai fidelă a ceea ce astăzi noi cuprindem sub sintagma „Liturghie după Liturghie”. Revendicarea şi recuperarea acestor valori de către o ortodoxie românească actuală vie şi dinamică, implicată în prezent din ce în ce mai mult în viaţa Cetăţii, ne susţine afirmaţia că preotul Iosif Trifa rămâne şi astăzi un necesar contemporan de a cărui jertfelnică operă avem nevoie mai mult ca oricând. Principii, orientări şi atitudini exprimate în urmă cu trei sferturi de veac, la începutul de istorie a României moderne, îşi află deplin actualitatea la acest început de mileniu trei. Refuzul extremismelor de orice fel, respingerea oricăror manifestri antisemite sau xenofobe, ecumenismul bazat, în exclusivitate, pe Evanghelia lui Hristos cu susţinerea demnă a propriei identităţi ortodoxe. Deschiderea, aprecierea şi susţinerea valorilor general creştin-europene promovate de popoarele civilizate ale vremii: Anglia, Suedia etc. sunt tot atâtea coordonate pe care s-au mişcat convingerile şi lucrarea preotului Iosif Trifa şi pe care le regăsim, în totalitate, în perioada aceasta de preocupări febrile pentru afirmarea poporului nostru într-o nouă Europă, la temelia căreia va trebui să stea Evanghelia lui Hristos – un rol deosebit de important la realizarea acestui deziderat revenindu-i Bisericii Ortodoxe Române al cărei fiu şi slujitor, dovedit, a fost, este şi va fi părintele Trifa.

Nu este operă care poate fi mutată de la un popor la altul, fără ca să-şi piardă valoarea. Fiecare are o valoare întrucât s-a produs în momentul istoric în care ea a fost aşteptată… Tot astfel, la toate popoarele când mesianismul lor e în primejdie, vocaţiile ies atunci ca din pământ. Nu este popor care să nu aibă pregătită gata pepiniera lui de martiri ai vocaţiei… În niciun suflet nu se regăseşte pe sine în mod mai caracteristic sufletul unui popor ca în acela al omului de vocaţie religioasă”

Un astfel de om a fost preotul Iosif Trifa…. ”

(sursa: Viaţa şi activitatea predicatorială a preotului Iosif Trifa,
lucrare de disertaţie, pr. Gheorghe Gogan)